HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

SỞ VHTT & DL TỈNH ĐẮK NÔNG


Loại CSDL: Sách tập
Thông tin xb: Hà Nội:Chính trị Quốc gia sự thật,2022
Phân loại tài liệu: 335.4346/V115H
Mô tả vật lý: 531 tr.:,21 cm
Tài liệu chủ/Nguồn:
Tác giả bổ sung: Bùi Đình Phong
Tóm tắt: Trình bày những tư tưởng Hồ Chí Minh về triết lý phát triển văn hoá của Việt N am, về giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhằm giúp bạn đọc có tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của người về văn hóa và triết lý phát triển xã hội