HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

SỞ VHTT & DL TỈNH ĐẮK NÔNG


Loại CSDL: Sách tập
Thông tin xb: Hà Nội :Nxb.Hà Nội,2020
Phân loại tài liệu: 335.4346 /N114T
Mô tả vật lý: 312 tr.:,21 cm
Tài liệu chủ/Nguồn:
Tác giả bổ sung: Trần Thị Minh Tuyết
Tóm tắt: Giới thiệu giá trị và ý nghĩa 5 tác phẩm tiêu biểu trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh đã được công nhận là bảo vật quốc gia : cuốn Đường Kách Mệnh, tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký, bản thảo Lời Kêu Gọi Toàn Quốc Kháng Chiến, bản thảo Lời Kêu Gọi Đồng Bào và Chiến Sĩ Cả Nước; Bản Di Chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó là sự vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mối liên hệ không tách rời với toàn bộ sự nghiệp và di sản của Người vào thực tiễn đổi mới hiện nay. Đó là pháp bảo “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững và hiện đại hóa.