Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK NÔNG LẦN THỨ XII , NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, Đảng đã tập hợp sức mạnh và trí tuệ toàn dân tộc, đấu tranh giải phóng dân tộcTUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂK NÔNG LẦN THỨ XII TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG., giải phóng giai cấp, làm nên những kỳ tích, những chiến công hiển hách. Đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986, trải qua hơn 30 năm đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhằm tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thư viện tỉnh Đăk Nông xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc ấn phẩm sách “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam(1930-2020)” do Nhà xuất bản Thông Tấn phát phành năm 2020. Với độ dài hơn 400 trang, song ngữ Việt - Anh, in trên khổ giấy 23x25 cm, cuốn sách tuyển chọn hơn 600 bức ảnh tư liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phòng ảnh tư liệu Thông tấn xã Việt Nam…Các bức ảnh được sắp xếp gắn liền với các sự kiện quan trọng của đất nước trong 90 năm qua với những bài viết, chú giải ảnh của các nhà nghiên cứu lịch sử Đảng. Nội dung sách khắc họa từng giai đoạn của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi ra đời cho đến thời kỳ Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước vượt qua bao biến cố, thăng trầm, đi từ thắng lợi này đến lợi khác trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, viết nên những trang lịch sử hào hùng của lịch sử Việt Nam hiện đại, của thời đại Hồ Chí Minh. Các giai đoạn của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Trình bày lại bối cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX khi Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam và con đường ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, độc lập cho dân tộc từ năm 1930- 1945. Cũng trong giai đoạn này Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tai Hương Cảng- Trung Quốc từ ngày 14 đến 31/10/1930 quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức của Đảng, bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư. Từ ngày 27 đến 31/3/1935 tại phố Quan Công- Ma Cao- Trung Quốc, Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I. Đại hội lần thứ I đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 13 ủy viên, bầu đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư. Đảng lãnh đạo công cuộc kháng chiến kiến quốc (1945-1954) Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính quyền mới ra đời còn non trẻ nhưng phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách để cũng cố chính quyền cách mạng, lại phải vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Trong giai đoạn này Đảng đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư. Đại hội đã tổng kết quá trình kháng chiến chống Thực dân Pháp và hoàn thiện đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam. Đảng lãnh đạo cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954-1975) Sau hiệp định Giơnevơ năm 1954, đất nước tạm thời chia làm 2 miền, phải thực hiện 2 chiến lược cách mạng khác nhau: miền Bắc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Trong thời gian này Đảng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III họp từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960 tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Lê Duẫn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội đã xác định chiến lược ở hai miền Nam- Bắc, vị trí của mỗi miền trong sự nghiệp cách mạng chung, hoạch định đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa (1975-1986) Đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, mở ra thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam: thời kỳ đất nước độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng đã huy động sức mạnh của cả nước khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh. Đảng cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV ở Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976, đồng chí Lê Duẫn được bầu làm Tổng Bí thư. Đại hội cũng đã quyết đinh đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày 27 đến 31/3/1982 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V tổ chức tại thủ đô Hà Nội, đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư. Đại hội V của Đảng chủ trương tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, điều chỉnh bước đi và quy mô của quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Đại hội cũng xác định nước ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986- 2020) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp từ ngày 15 đến 18/12/1986 tại Hà Nội. Đồng chí Trần Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư. Đại hội đã hoạch định đường lối đổi mới và mở đầu quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Với tinh thần “ Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sự thật và nói rõ sự thật”. Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của mình, khẳng định những mặt làm được, phân tích những sai lầm, rút ra những bài học kinh nghiệm lớn và đề ra đường lối đổi mới toàn diện, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, mở ra bước ngoặt mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ ngày 24 đến ngày 27/6/1991 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII họp tại Hà Nội, Đại hội đã bầu đồng chí Đỗ Mười làm Tổng Bí thư. Lần lượt những năm sau đó: Năm 1996, năm 2001, năm 2006, năm 2011, năm 2016 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, thứ IX, X, XI, XII tiếp tục được họp và đề ra những chủ trương đường lối về phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng,…Năm 2020 toàn Đảng toàn dân phấn đấu hoàn thành tốt nhất Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2021. Qua những thành tựu đã đạt được, một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng, cùng dân tộc Việt Nam làm nên những thành tích vẻ vang; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu bền bỉ của Đảng trong suốt chặng đường gần một thế kỷ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuốn sách cũng góp phần khơi dậy, bồi đắp niềm tự hào, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới đất nước. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục giới thiệu chân dung các đồng chí Chủ tịch Đảng và Tổng Bí thư từ năm 1930 đến nay. Với những hình ảnh được dày công sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, cuốn sách đã tái hiện những trang lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản gắn liền với những biến đổi to lớn, cuộc đấu tranh oanh liệt giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, gắn với những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của cả dân tộc trong suốt 90 năm qua. Nội dung được biên soạn công phu, có sự tham gia tư vấn, thẩm định của các nhà khoa học lịch sử. Qua đó gửi tới bạn đọc một ấn phẩm chất lượng cao, không chỉ có giá trị về mặt thông tin tư liệu, còn mang ý nghĩa của một công trình khoa học, thiết thực phục vụ nhu cầu của nhiều tầng lớp độc giả muốn tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử đất nước, lịch sử dân tộc, trong đó lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò dẫn dắt. Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngoài tên sách trên, Thư viện tỉnh Đăk Nông hiện đang trưng bày trên 100 ấn phẩm sách báo về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các thành tựu đã đạt được qua các kỳ Đại hội Đảng. Các ấn phẩm đang được trưng bày gồm: Mười một kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam- Những mốc son chói lọi. Tập 1 và Tập 2. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới. Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị Trung ương 1930- 2002. Làm người Cộng sản trong giai đoạn hiện nay. Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển. Và còn rất nhiều những ấn phẩm khác, kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Quý độc giả có nhu cầu đọc và mượn tài liệu xin vui lòng đến tại Thư viện tỉnh Đắk Nông hoặc truy cập trang trang thông tin điện tử: http://thuvien.daknong.gov.vn. Địa chỉ: Phường Nghĩa Đức- Tp. Gia Nghĩa- Tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 02613.544.682.  
Chào đón năm học mới 2020-2021, nhằm lan tỏa phong trào đọc sách đến với các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn của tỉnh, nhiều thư viện tỉnh đã triển khai đưa xe thư viện lưu động đến với các điểm trường, giúp các em học sinh được tiếp cận với tài liệu, sách báo phong phú, thú vị, với máy tính và nhiều tiện ích và hiện đại.Đến với xe thư viện lưu động, các em học sinh sẽ được tiếp cận với một số lượng lớn sách thiếu nhi phong phú, chất lượng sách tốt - hay. Đặc biệt các em được tiếp cận tri thức dưới nhiều hình thức, như: Đọc truyền thống, truy cập internet, nghe nhìn qua tivi, máy chiếu...Phục vụ sách từ xe thư viện lưu động đã đem đến một luồng gió mới trong việc thúc đẩy văn hóa đọc tại trường học và các địa phương, giúp các em tiếp cận với sách, khuyến khích học sinh tích cực đọc sách, qua đó hỗ trợ học tập, trau dồi kiến thức, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, từ đó đạt được kết quả cao trong năm học mới.Một số hình ảnh từ các chương trình phục vụ lưu động: Nguồn: vuthuvien.bvhttdl.gov.vn  
Tài liệu mới nhất
 
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, Đảng đã tập hợp sức mạnh và trí tuệ toàn dân tộc, đấu tranh giải phóng dân tộcTUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂK NÔNG LẦN THỨ XII TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG., giải phóng giai cấp, làm nên những kỳ tích, những chiến công hiển hách. Đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986, trải qua hơn 30 năm đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhằm tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thư viện tỉnh Đăk Nông xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc ấn phẩm sách “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam(1930-2020)” do Nhà xuất bản Thông Tấn phát phành năm 2020. Với độ dài hơn 400 trang, song ngữ Việt - Anh, in trên khổ giấy 23x25 cm, cuốn sách tuyển chọn hơn 600 bức ảnh tư liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phòng ảnh tư liệu Thông tấn xã Việt Nam…Các bức ảnh được sắp xếp gắn liền với các sự kiện quan trọng của đất nước trong 90 năm qua với những bài viết, chú giải ảnh của các nhà nghiên cứu lịch sử Đảng. Nội dung sách khắc họa từng giai đoạn của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi ra đời cho đến thời kỳ Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước vượt qua bao biến cố, thăng trầm, đi từ thắng lợi này đến lợi khác trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, viết nên những trang lịch sử hào hùng của lịch sử Việt Nam hiện đại, của thời đại Hồ Chí Minh. Các giai đoạn của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Trình bày lại bối cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX khi Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam và con đường ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, độc lập cho dân tộc từ năm 1930- 1945. Cũng trong giai đoạn này Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tai Hương Cảng- Trung Quốc từ ngày 14 đến 31/10/1930 quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức của Đảng, bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư. Từ ngày 27 đến 31/3/1935 tại phố Quan Công- Ma Cao- Trung Quốc, Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I. Đại hội lần thứ I đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 13 ủy viên, bầu đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư. Đảng lãnh đạo công cuộc kháng chiến kiến quốc (1945-1954) Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính quyền mới ra đời còn non trẻ nhưng phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách để cũng cố chính quyền cách mạng, lại phải vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Trong giai đoạn này Đảng đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư. Đại hội đã tổng kết quá trình kháng chiến chống Thực dân Pháp và hoàn thiện đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam. Đảng lãnh đạo cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954-1975) Sau hiệp định Giơnevơ năm 1954, đất nước tạm thời chia làm 2 miền, phải thực hiện 2 chiến lược cách mạng khác nhau: miền Bắc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Trong thời gian này Đảng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III họp từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960 tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Lê Duẫn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội đã xác định chiến lược ở hai miền Nam- Bắc, vị trí của mỗi miền trong sự nghiệp cách mạng chung, hoạch định đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa (1975-1986) Đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, mở ra thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam: thời kỳ đất nước độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng đã huy động sức mạnh của cả nước khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh. Đảng cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV ở Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976, đồng chí Lê Duẫn được bầu làm Tổng Bí thư. Đại hội cũng đã quyết đinh đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày 27 đến 31/3/1982 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V tổ chức tại thủ đô Hà Nội, đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư. Đại hội V của Đảng chủ trương tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, điều chỉnh bước đi và quy mô của quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Đại hội cũng xác định nước ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986- 2020) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp từ ngày 15 đến 18/12/1986 tại Hà Nội. Đồng chí Trần Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư. Đại hội đã hoạch định đường lối đổi mới và mở đầu quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Với tinh thần “ Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sự thật và nói rõ sự thật”. Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của mình, khẳng định những mặt làm được, phân tích những sai lầm, rút ra những bài học kinh nghiệm lớn và đề ra đường lối đổi mới toàn diện, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, mở ra bước ngoặt mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ ngày 24 đến ngày 27/6/1991 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII họp tại Hà Nội, Đại hội đã bầu đồng chí Đỗ Mười làm Tổng Bí thư. Lần lượt những năm sau đó: Năm 1996, năm 2001, năm 2006, năm 2011, năm 2016 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, thứ IX, X, XI, XII tiếp tục được họp và đề ra những chủ trương đường lối về phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng,…Năm 2020 toàn Đảng toàn dân phấn đấu hoàn thành tốt nhất Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2021. Qua những thành tựu đã đạt được, một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng, cùng dân tộc Việt Nam làm nên những thành tích vẻ vang; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu bền bỉ của Đảng trong suốt chặng đường gần một thế kỷ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuốn sách cũng góp phần khơi dậy, bồi đắp niềm tự hào, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới đất nước. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục giới thiệu chân dung các đồng chí Chủ tịch Đảng và Tổng Bí thư từ năm 1930 đến nay. Với những hình ảnh được dày công sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, cuốn sách đã tái hiện những trang lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản gắn liền với những biến đổi to lớn, cuộc đấu tranh oanh liệt giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, gắn với những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của cả dân tộc trong suốt 90 năm qua. Nội dung được biên soạn công phu, có sự tham gia tư vấn, thẩm định của các nhà khoa học lịch sử. Qua đó gửi tới bạn đọc một ấn phẩm chất lượng cao, không chỉ có giá trị về mặt thông tin tư liệu, còn mang ý nghĩa của một công trình khoa học, thiết thực phục vụ nhu cầu của nhiều tầng lớp độc giả muốn tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử đất nước, lịch sử dân tộc, trong đó lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò dẫn dắt. Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngoài tên sách trên, Thư viện tỉnh Đăk Nông hiện đang trưng bày trên 100 ấn phẩm sách báo về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các thành tựu đã đạt được qua các kỳ Đại hội Đảng. Các ấn phẩm đang được trưng bày gồm: Mười một kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam- Những mốc son chói lọi. Tập 1 và Tập 2. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới. Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị Trung ương 1930- 2002. Làm người Cộng sản trong giai đoạn hiện nay. Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển. Và còn rất nhiều những ấn phẩm khác, kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Quý độc giả có nhu cầu đọc và mượn tài liệu xin vui lòng đến tại Thư viện tỉnh Đắk Nông hoặc truy cập trang trang thông tin điện tử: http://thuvien.daknong.gov.vn. Địa chỉ: Phường Nghĩa Đức- Tp. Gia Nghĩa- Tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 02613.544.682.  
 
Sáng 16/9, tại Hà Nội, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng phục vụ lưu động, luân chuyển tài liệu và vận hành xe ô tô lưu động thư viện cho học viên là cán bộ quản lý và nhân viên 31 thư viện tỉnh/thành sẽ được tiếp nhận xe lưu động trong thời gian tới.Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết: Dự án trang bị xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện do Vụ Thư viện - Bộ VHTTDL và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup triển khai từ năm 2016 đến nay được 3 năm. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và hiệu quả trong phục vụ cộng đồng, Dự án xe ô tô thư viện lưu động đã được triển khai mở rộng từ 5 xe ban đầu, 8 xe của đợt 2, năm nay có 31 xe ô tô lưu động thư viện được trang bị cho 31 thư viện, tỉnh/thành phố. Đây có thể nói là sự nỗ lực rất lớn của Lãnh đạo, cán bộ Vụ Thư viện cùng đơn vị tài trợ để chúng ta có thêm cơ sở vật chất, sách báo nhằm đưa thông tin, tri thức và công nghệ thông tin đến gần với người dân hơn và đặc biệt là mở rộng phong trào đọc sách, báo rộng khắp các thôn, xã trên địa bàn, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn, phục vụ cộng đồng dân cư.Vụ trưởng Vụ Thư viện cũng cho biết: So với các đợt trước, số lượng sách năm nay gia tăng từ 3.000 đợt 1, 4.000 đợt 2, và đợt 3 này có hơn 4.500. Ngoài sách, mô hình xe năm nay tốt nhất so với mọi năm. Mỗi xe được trang bị các thiết bị hiện đại, tiện dụng nhờ đó hoạt động phục vụ lưu động, luân chuyển, phục vụ sách, báo sẽ được đẩy mạnh, có thể đáp ứng nhu cầu tiếp cận và khai thác thông tin của bạn đọc ngày một tốt hơn.Vào ngày 20/9 tới, Lễ trao tặng Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện cho 31 thư viện tỉnh/thành được tổ chức tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (51 Ngô Quyền, Hà Nội). Để giúp cho việc khai thác vận hành xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện đạt hiệu quả, các cán bộ, nhân viên thư viện địa phương thụ hưởng cần được tập huấn kỹ năng vận hành xe, sử dụng các thiết bị trên xe để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.Theo đó, lớp tập huấn diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 16/9 đến 19/9, với nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề thiết thực, sát với thực tế giúp cho các học viên có thể nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng vận hành và nhanh chóng triển khai hoạt động phục vụ tại địa phương.Năm 2019, Tập đoàn Vingroup tặng 31 xe ô tô thư viện lưu động trên cho 31 thư viện tỉnh/thành trong cả nước. Trên mỗi xe được trao tặng trong đợt này đều được trang bị hơn 4.500 cuốn sách, 01 máy chủ, 06 máy tính xách tay, 01 Tivi, 01 bộ máy chiếu - màn hình chiếu, 01 máy phát điện, 01 ổn áp, 01 loa tăng âm, 100 ghế nhựa, 05 dù cỡ lớn... Bên cạnh đó, Vụ Thư viện đã vận động Công ty cổ phần Tư vấn và Tích hợp công nghệ (D&L) tài trợ trang bị phần mềm quản lý thư viện; vận động các nguồn tài trợ tài liệu điện tử, sách nói phục vụ cho người khiếm thị và phim tư liệu.Nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" 
 
 

Liên kết thư viện

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập

4
3
0
0
4
4
5

Số lượt đang online

0
0
0
0
0
0
4